حقوق سیاسی عبارت از حقی است که انسان بتواند در زندگی سیاسی اجتماعی کشور خود از راه انتخاب زمامداران،مقامات سیاسی شرکت جویندویادرتصدی مشاغل سیاسی واجتماعی کشور خود نایل اید ویا در مجامع أزادانه عقاید خود را به خوبی ابراز نماید.
حقوق سیاسی شامل حال بیگانگان در یک کشور نمیباشد فقط اتباع در حاکمیت مشارکت مینمایند.

مفهوم و قلمرو فعالیت سیاسی:

منظورما ازفعالیت سیاسی عبارت از فعالیت انفرادی و مستقل یا همراه با اشخاص  هیتها و گروهها است در زمینه حکومت و تکوین ان با تشکیل دادن قوای مقننه مجریه و تصدی مقام و قدرت در ریاست دولت یا پارلمان یا حکومت یا اداره دولتی سیاستگذاری های عمومی یا خصوصی دولت در عرصه های داخلی و خارجی  کنترول سیاستها تصمیم گیریها و عملکرد های قوای حاکمه نقد یا تا ئید آنها تشکیل جمعیتها و احزاب سیاسی و فعالیت در انها.

این نوع فعالیتها نمودها و مصادیق گوناگونی دارد که از ان جمله است:

اهتمام به اطلاع یافتن و پی گیری کردن عملکردهای حکومت آرا و نظریات و مواضغ سیاستمداران درشئون  عمومی جامعه و اتخاذ موضع علنی به تائید یا نقد یا مخالفت با انها.

اظهار نظر ابتدائی در امور اجتماعی

مشارکت در انتخابات پارلمانی و شهرداری

کاندید شدن و تصدی  مقام نماینده گی  در مجالس شوراها و شهرداریها.

تاسیس احزاب و جنبشهای سیاسی مشروع رهبری یا مشارکت در رهبری آنها.

پیوستن و عضویت در احزاب و جنبشها و فعالیت های  حزبی سیاسی.

تصدی مقام ریاست دولت در جامعه اسلامی.

موارد بالا قلمروهای فعالیت سیاسی است که از نظر اهمیت و میزان قدرت و حاکمیت تفاوتهایی با هم دارند