حقوق ورزشی

مختصی ورزشکاران لژیونر و برون‌مرزی

فعالیت های ورزشی ومحیط های مربوط به آن هریک به دلایل خاص همواره باوقایع وحوادث گوناگون روبه رو بوده اند.این حوادث ازکم اهمیت ترین جرائم ازقبیل توهین ضرب وجرح شروع وتاحادترین نوع آنهامانند تجاوزبه عنف،نقص عضووقتل ادامه داردعدم اطلاع جامعه ورزشی ازنتایج قانونی تخلفات وجرائم واقع درمحیط های ورزشی به دلیل فقدان آموزش ونیزموجودنبودن مجموعه های مدونی که متضمن نوع جرائم ورزشی ومجازات های آنهاباشد،برگسترش کمی وکیفی خلاف کاریها همواره افزوده است.
ورزشکاران عمومأبراین تصورندکه اعمال خلاف آنها درفعالیت های ورزشی نهایتأتنبهات انضباطی ساده ای توسط هئیت هاوفدراسیونهاخواهدداشت البته گستره آگاهیهای بعضی ازمربیان ،داوران ومدیران ورزشی نیزچه درباب مسئولیت های خودوچه درموردورزشکاران بیش ازاین نیست.این نقیصه رابایدباآگاه کردن جامعه ورزشی ازمسئولیت های که قانون دررابطه باتخلفات آنان درورزش برای آنها مشخص نموده است،مرتفع کرد.واین مهم راباارائه درس حقوق ورزش یامسئولیت های قانونی درورزش بایدبه انجام رسانیدتابااتکابه این آگاهی ازبروزحوادث جبران ناپذیربرجسم وروح ورزشکاروجامعه ورزش نیزجلوگیری کرد.پس حقوق ورزش مجموعه مطالبی اطلاق می شودکه وظایف،اختیارات ومسئولیت های قانونی همه کسانی راکه به نحوی بافعالیت های ورزشی درگیرهستند،روشن می سازد.به عبارتی مطالعه حقوق ورزش به جامعه ورزشی می آموزدکه چگونه بایددرفعالیت های ورزشی مشارکت نمود.تاحوادث ناشی ازآن،مسئولیت های قانونی راکه نهایتأبه مجازات محرومیت ازحقوق اجتماعی وجبران ضرروزیان منتهی می شودتوجه آنهانسازد.

اهداف حقوق ورزش

۱-آشنایی باوظایف واختیارات قانونی درورزش
۲-آشنایی باجرائم وتخلفات ورزشی
۳-آشنایی بامحدوده های قانونی فعالیت درورزش
۴-آشنایی باپیامدهای حقوقی جرائم وتخلفات ورزشی
۵-آشنایی باتدابیرضروری ولازم دررویدادهای ورزشی
۶-ایجادمحیطی سالم،امن وبدون حادثه برای افرادفعال درورزش

سیر تحول تاریخ حقوق

انسان ازبدوتاریخ همزمان بااجتماعی شدن همواره سعی کرده است که برای تسهیل درامورزندگی وایجادنظم عمومی ضوابط ومقرراتی راتدوین وبرجامعه حاکم کندتاازطریق آن مسائل اقتصادی واجتماعی وفرهنگی رامشخص کند.واین طبق ذات وفطرت بشرمی باشدکه همیشه به سوی عدالت ومساوات ومخالفت بامتجاوزان وظالمان حرکت کند.
عده ای تدوین وصدوراعلامیه جهانی حقوق بشروتحولاتی مانندانقلاب کبیرفرانسه رانقطه عطف درپیدایش حقوق تصورمی کنندامازمانیکه سنگ شیشه های ایران باستان راکه ازکوروش وداریوش ازقرن پنجم به جامانده بررسی کنیم متوجه تولدحقوق ازخیلی دورترهامی شویم رومیان باستان درقرن ۵الواح دوازده گانه شامل مسائل سیاسی ،قضایی،نظامی،اجتماعی آن دوران رابه یادگارگذرانده اندپس می توان پیدایش حقوق راباپیدایش انسان درجهان هم قدمت دانست .

تاریخ حقوق ورزش

در ورزش نیزبارشدوتوسعه روزافزون ورزش درجهان وبروزحوادث واتفاقات گوناگون درآن نیازبه تدوین قوانین وضوابط ویژه درمحیط ورزش بسیاراحساس شد.یکی ازمراجع ذی صلاح که ازاواخرقرن ۱۹به منظوررسیدگی به معضلات حقوقی درورزش بوجودآمددادگاه حکمیت ورزش به عنوان یک نهادمستقل درلوزان سویس فعالیت خودراآغازکردووظیفه آن حل وفصل اختلافات ورزش بودبه دلیل اهمیت خاص وپیچیدگی که به مرور زمان درمسائل حقوق ورزش بوجودآمدشاخه ای به حقوق ورزش اختصاص داده شده ودرسال ۱۹۸۴یک رشته دانشگاهی به نام رشته حقوق ورزشی دریونان بوجودآمدواولین شلزملی حقوق ورزش درکشوریونان باحضورنمایندگان حقوق قضایی کشورهای مختلف برگزارشد.